States where Clinton will probably beat Obama's popular vote margin:
Arizona
California
D.C.
Georgia
Kansas
Mass.
Texas
Utah
Washington

— Nate Silver (@NateSilver538) November 9, 2016